นายธรณเมธ เตี่ยมังกรพัธุ์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลท่ามะพลา
นายชเวง กามูณี
ปลัดสำนักปลัด
นางสาวฉัตติญา พุ่มแสง
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสุวคนธ์ เบ็ญจมณี
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงวีรียา กาญจนสงคราม าที่ ร.ต.หญิงวีรียา กาญจนสงคราม
นักวิชาการศึกษา
นางจินตนา เล่งระบำ
ครู
นางเกล้านภา ช่วยหาดยาย
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจุฬารัตน์ อุดมศิลป์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวณีรชา แดงหนองหิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุรศักดิ์ ย้อยสวัสดิ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอณัญญา ราชเจริญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ว่าที่ร.ต.หญิง เพ็ญนภา สวนงาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปนัดดา อ้นเสถียร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายชาญณรงค์ บุญกาญจน์
คนงานทั่วไป
นายสัมพันธ์ สุขวิเศษ
พนักงานขับรถยนต์
นายจิรยุทธ ทองนิล
นักการ - ภารโรง
นายตรัยรัตน์ กล่อมหาดยาย
พนักงานขับรถ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Username :
Password :