ข้อมูลเทศบาล
     
ข้อมูลเทศบาล อำนาจหน้าที่
   
 

 

อำนาจหน้าที่ 
 
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่ามะพลา

             อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2496 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลต้องทำ ได้แก่

  1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
  2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
  3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ กำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  4. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
  5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
  6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
  7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
  8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
  9. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

2. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบาล ได้แก่

      1.ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
      2.ให้มีโรงฆ่าสัตว์
      3.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
      4.ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
      5.บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
      6.ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
      7.ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
      8.ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
      9.เทศพาณิชย์

3. อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจ และหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
      1.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
      2.การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ
      3.การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
      4.การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
      5.การสาธารณูปการ
      6.การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
      7.การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
      8.การส่งเสริมการท่องเที่ยว
      9.การจัดการศึกษา
      10.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
      11.การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
      12.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
      13.การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
      14.การส่งเสริมกีฬา
      15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
      16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
      17.การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
      18.การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
      19.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
      20.การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
      21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
      22.การจัดให้มี และควบคุมการเลี้ยงสัตว์
      23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
      24.การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      25.การผังเมือง
      26.การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
      27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ
      28.การควบคุมอาคาร
      29.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
      31.กิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 25 กันยายน 2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Username :
Password :