นายสุทธินัน นาคอุดม
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่ามะพลา
นายไพฑูรย์ เพชรโสม
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่ามะพลา
นายธรณเมธ เตี่ยมังกรพันธุ์
รองปลัดเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่ามะพลา
นายสัังคม ทิพย์วิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ามะพลา เขต 1
นายภาณุพงศ์ กาญจนสงคราม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ามะพลา เขต 1
นายสนธยา ฉิมพลีศิริ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ามะพลา เขต 1
นายสมศักดิ์ สุขวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ามะพลา เขต 1
นายฐานันดร์ ศักดิ์แสง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ามะพลา เขต 2
นายพรชัย เซ่งเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ามะพลา เขต 2
นายณรงค์ แดงศรีธรรม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ามะพลา เขต 2
นางสาวเพชรไพลิน ทองนิล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ามะพลา เขต 2
นายสมชาย ทวิชศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ามะพลา เขต 2
นายรณชัย มณีนวล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ามะพลา เขต 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Username :
Password :