นายธรณเมธ เตี่ยมังกรพันธุ์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลท่ามะพลา
โทร.0815289566
นายธรณเมธ เตี่ยมังกรพันธุ์
รองปลัดเทศบาล
นายชเวง กามูณี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.0891288130
นางสาวเจียมจิต จันทรกาศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.0895928390
นายปรีชา ภู่สุวรรณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.0957856529
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Username :
Password :