นายสาธร เกิดเนตร
นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะพลา
โทร.0869489771
นายลิต รื่นฤทัย
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่ามะพลา
โทร.0890646919
นางสาวปรียาภรณ์ มุขสุข
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่ามะพลา
โทร.0896473871
นายชาญชัย เกิดเนตร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่ามะพลา
โทร.0869435561
นายทวี เพชรโสม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่ามะพลา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Username :
Password :