จัดซื้อ-จัดจ้างภาครัฐ (eGP)

ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :     ถึงวันที่ :   
ค้นหา :    
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าโรงเรียนบ้านดอนน หมู่ที่ ๙ บ้านดอนนน ปริมาณงานถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบที่ ทต.ท่ามะพลา กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 2566
2จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ต.ค. 2566
3 จ้างจัดทำออกแบบ เขียนแบบ จดโดเมน และเช่าพื้นที่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่ามะพลา www.thamaphla.go.th สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆของเทศบาล จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2566
4ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2566
5 จ้างพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-๗๖๙๐ ชุมพร จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
6 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
7ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
8ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามครุภัณฑ์เลขที่ ทพ.๔๑๖-๕๐-๐๐๑๕ และ ทพ.๔๑๖-๖๑-๐๐๔๘ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
9วัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน) จำนวน ๒๑ รายการ 12 ก.ย. 2566
10ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
11จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำ (หน้าโรงสูบน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหมู่ที่ ๒) ภายในหมู่บ้าน จำนวน ๖ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
13 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ก.ย. 2566
14 จ้างพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บธ-๘๐๖๒ ชุมพร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ก.ย. 2566
15 จ้างทำตรายาง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ก.ย. 2566
16ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ก.ย. 2566
17ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ก.ย. 2566
18ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ก.ย. 2566
19 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์บูรณาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ก.ย. 2566
20 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ก.ย. 2566
21ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ก.ย. 2566
22ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2566
23ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2566
24 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2566
25 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2566
26 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2566
27ซื้อวัสดุสำรวจ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2566
28ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2566
29ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 2566
30ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 2566
 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Username :
Password :