อัลบั้มภาพ : โครงการชุมชนบําบัดอย่างยั่งยืนในตําบลแพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล