ลำดับ หัวข้อ วันที่
1จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าโรงเรียนบ้านดอนน หมู่ที่ ๙ บ้านดอนนน ปริมาณงานถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบที่ ทต.ท่ามะพลา กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 2566
2จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ต.ค. 2566
3 จ้างจัดทำออกแบบ เขียนแบบ จดโดเมน และเช่าพื้นที่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่ามะพลา www.thamaphla.go.th สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆของเทศบาล จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2566
4ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2566
5 จ้างพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-๗๖๙๐ ชุมพร จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
6 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
7ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
8ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามครุภัณฑ์เลขที่ ทพ.๔๑๖-๕๐-๐๐๑๕ และ ทพ.๔๑๖-๖๑-๐๐๔๘ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
9วัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน) จำนวน ๒๑ รายการ 12 ก.ย. 2566
10ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566